Wednesday, March 8, 2017

Analytik

analytik [-tyk, řec.], prac., který provádí analýzu problému.

Cerkosporiózy

cerkosporiózy [řec.], choroby rostl, působené houbami rodu Cercospora. Na řepě cukrovce působí skvrnitost rep-ných listů (tzv. řepné neštovice) houba Cercospora beticola. cermety [angl., zkratka ceramics + metal], slinuté hmoty, vyráběné spojením kovu s keramikou. Kovové složky dávají materiálu pevnost a keramické složky chem. a tepelnou odolnost. Používají se k potahování kovových částí vystavených žáru (např. spalovací komory tryskových motoru), k výr. nástrojů pro obráběni kovových i nekovových materiálů.

Tuesday, March 7, 2017

Cévice

cévice, tracheida — druh kratší cévy rostlin.

Dunajský Vavřinec

Dunajský Vavřinec, 1784—1883. sl. sochař; autor sakrální a náhrobní plastiky, nejznámější je Corgona na nároží domu v Nitře.

Antropochorie

antropochorie [řec.], rozšiřováni semen a plodů rostlin člověkem, buď přímo (např. na oděvu) nebo nepřímo (např. lodní dopravou, železnicí), antropoidní opice [řec.] viz lidoopi.

Aquila

Aquila [akvi-]. Orel — rovníkové souhv. letni oblohy.

Diapirová vrása

diapirová vrása [řec.], diapira - kopulovitě vyklenutá a stlačeným podložím proražená vyšší souvrství anti-klinály, zvi. v oblastech solných pňů. diapozitiv [dy-týv, řec. + lat.], pozitivní obraz na průhledném podkladě (sklo, film), umožňující promítáni, např. diaprojektorem, diaprojektor [dy-, řec. + lat.], přistroj

David Václav

David Václav, *1910, č. politik, stranický a státní činitel; člen IV. ilegálního ÚV KSČ 1944-45 od 1945 člen ÚV KSČ a poslanec NS; 1953 — 68 min. zahr. věcí. od 1971 předseda Sněmovny lidu FS a mistopředseda FS, od 1972 předseda ÚV SČSP. Ř.rep. (1955), Ř.K.G. (1960), Ř.V.Ú. (1973). David-bek, +1728, jeden z představitelů arménského osvob. hnutí proti iránským a tureckým dobyvatelům. David IV. Badovatel, asi 1073-1125, od 1089 gruzínský panovník; dokončil sjednocení Gruzie, 1122 učinil hl.m. Tbilisi.

Monday, March 6, 2017

Amyloplasty

amyloplasty [řec.], biol. plastidy rostl, buněk obsahujicí škrob, amylosa [-óza, řec.] viz škrob.

De Martino

De Martino [-tý-] Francesco, *1907, it. právník a politik; prof. univ. v Římě. 1945 — 66 člen It. sociál, strany, 1966 — 68 člen Sjednocené sociál, strany, od 1968 znovu člen It. sociál, strany, 1971 -72 její předseda. Demávend, nejvyšší h. Elborzu v Íránu, 5670 m n.m. Vyhaslá sopka.

Duřen

Duřen [dý-], m. v NSR v Sev. Porýnsku-Vestfálsku, 55 000 obyv. Prům. stroj., pap., chem., sklář., cukrovamický. Diirer [dý-] Albrecht, 1471 — 1528, něm. malíř, grafik a teoretik; ve svém dile

Abehjan Manuk

Abehjan Manuk, 1855-1944, sov. lingista, lit. vědec a folklorista; člen Arménské AV (1943).

Děčínská vrchovina

Děčínská vrchovina, geomorfologický celek v ČSR a v NDR v podsousta-vě Krušnohorských hornatis, členitá vrchovina, nejvyšší Děčínský Sněžník, 723 m n.m. Cleni se u nos na Děčínské stěny, Růžovskou vrchovinu a na Jetřichovické stěny.

Dolní Benešov

Dolní Benešov, obec v Severomor. kr., okr. Opava, 3051 obyv. Prům. stroj., hutni.

Sunday, March 5, 2017

Blagoev Dimitr

Blagoev Dimitr, 1856—1924, představitel bulh. rev. děl. hnutí, první propagátor marx. v Bulharsku, zakl. bulh. marx. lit. kritiky a estetiky, redaktor sociál, tisku. Za pobytu v Rusku organizoval 1883 jednu z prvních rus. soc.dem. skupin. Zakl. Bulharské sociálně demokratické strany (1891) a představitel jejího rev. křídla tčsňaků, které se 1903 ustavilo v samostatnou rev. marx. stranu. Pod Blagoevovým vedením vznikla z této strany 1919 KSB. 1914 hlasoval B. v Nár. shromáždění proti válečným úvěrům a proti zatažení Bulharska do imper. války. 1897-1923 stál v čele teor. orgánu strany Novo vřeme (Nová doba); 1905 přeložil do bulharštiny první díl Marxova Kapitálu.

Andriessenová

Andriessenová [-dři-] Man Silvester, *1897, niz. sochařka sociálně kritického proudu; dílo; portréty, architektonická plastika (sochy pro nádraží v Utrechtu), pomníky (amsterdam-ským přístavním dělníkům, obětem bombardováni) a sochy v přír. galérii u Antverp.

Bracctano

Bracctano [-čá-], kráterové jezero ve stř. Itálii, v sopečném masivu Sabatini, 164 m n.m., 58 km3, hluboké až 160 m. Odvodňováno Arronou.

Čeěenci

Čeěenci, vl.jm. Nachčuo - národ v Čečeno-ingušské ASSR v RSFSR; jejich jaz. patři spolu s jaz. ingušským do vejrašské skupiny kavkazských jazyků.

Bobula Ján Nepomuk

Bobula Ján Nepomuk, 1844- 1903, sl. podnikatel a burž. politik; vedoucí představitel Nové školy 1868-75. Po 1875 se odklonil od sl. nár. hnutí a usiloval o spolupráci s mad. burž. dem. politiky.

Brundage

Brundage [brandydž] Avery, 1887 až 1975, amer. sportovec a činitel olympijského hnuti; 1952—72 předseda Mez. olympijského výboru.

Saturday, March 4, 2017

Devanampija Tissa

Devanampija Tissa, asi 247—207 př. klon lomeného paprsku od pův směru; n.l., cejlonský panovník, zakl. sinhál- 2. sociol. formy chování, které se od-ské říše. Přijal Ašókovo poselstvo a chylují od pravidel, norem a zák. šířil buddhismus. vládnoucích v dané spol. a narušují

Dabing

dabing [angl.], nahrazeni mluveného slova ve Filmu v pův. řeči mluveným slovem v jiné řeči. V.t. ozvučeni filmu; play-back.

Cukrovarnic tví

cukrovarnic tví, prům. odvětvi zabývající se výr. cukru z cukrové třtiny nebo z řepy cukrovky. První pokusy s pěstováním řepy cukrovky v Čechách a s jejím zpracováním na cukr byly uskutečněny koncem I8.st. v pokusných cukrovarech. V.t. cukrovar, cukrová třtina, Saccharum ojjicina-rum — vytrvalá, až 6 m vysoká tráva z čeledi lipnicovitých s tlustým dužnatým stéblem, obsahujícím v pletivech 10 -17 % sacharosy, která se v cukrovarech zpracovává na cukr. Z melasy se fermentaci získává rum, kvasnice; je výborným krmivém. Vláknitá ba-gáza se zpracovává na papír, uměle hmoty. Hl. producenti: Kuba, Brazílie, Indie, Austrálie, Mexiko, cukrovina, meziprodukt při výr. cukru, směs krystalů cukru a mateného si-robu.

Buffalo Bili

Buffalo Bili [bafelou], 1846-1917, vl. jm. W.F.Cody, amer. populární hrdina; dobrodruh a lovec buvolů, silně zidealizovaný v populárních příbězích E.Z. C. Judsona (1823 -1886).

BranČ

BranČ, zeméd. obec v Západosl. kr., okr. Nitra, 2369 obyv. - Archeol. lokalita s prehist. a raně hist. osídlením. Nálezy ze st. eneolitu, z bronzové doby, dále z osídlení keltského a zejm. z velkomor. období.

Banzarov Dorži

Banzarov Dorži, 1822 — 1855, první burjatský moderní vědec, etnograf a orientalista. Ve studii o mongolském šamanstvi charakterizoval šamanis-mus jako jedno z nejst. stadií vývoje náboženství.

Friday, March 3, 2017

Cysticerkóza

cysticerkóza [-ty-, řec.], cysticercosis, uhrovitost — parazitární onemocnění zvířat (hl. skotu a prasat) působené boubelem tasemnice. Postihuje svalstvo, játra a pobřišnici podle toho.

Bntier

Bntier [batlr] Reginald. *1913. brit. architekt a sochař. Dílo; reál. figurální tvorba (návrh pomníku Neznámý politický vězeň).

Braunschweig

Braunschweig [-švajg] viz BrunŠvik. Braunm-Le Chatelierúv princip [leša-telje-J, fyz. zák. určujici chováni tělesa po narušeni termodynamické rovnováhy: vnější zásah, jenž narušil rovnováhu tělesa, vyvolá v tomto tělese procesy, které oslabí vliv tohoto zásahu:

Bytel

bytel, Kochia — rod dvouděložných rostlin z čeledi merlíkovitých Kochia prostrata je polokeř; roste na písčitých stepích již. Moravy. Kochia scoparia se pěstuje jako okrasná rostl.; často zplaňuje.

D»o Cassius

D»o Cassius [ka-], Dión Kassios (Kokkéianos), kolem 155-235, řec. historik z Malé Asie; autor zčásti zachovaného díla Rómaiké historia (Římské dějiny).

Thursday, March 2, 2017

Delon Alain

Delon Alain, *1935, fr. film herec; představitel mladých lidí v mezních situacích. Role ve filmech: Rocco a jeho bratři, Zatměni, Gepard, Melodie podzemí, Dobrodruzi, Sicilský klan. Delong Armin. *1925, č. fyzik; člen koř. ČSAV (1973). Od 1961 ředitel Ústavu přístrojové těch. ČSAV v Brně. Zabývá se zejm. vývojem elektronových mikroskopů (první čs. elektronový' mikroskop 1951). Ř.pr. (1953).

Dánská literatura

dánská literatura, kromě starých runových nápisů byla až do reformace psána většinou lat. První tištěnou knihou dánský psanou je tzv. rýmovaná kronika (1482). překlad bible je z 1524. V reformačním období převažuje liter, duchovní, hl. písně a polemiky, začínají vycházet sbírky lid. písni. Mezi básníky dalšího, barokního období vynikají Thomas Kingo (1634—1703) a Anders Arrebo (1587 — 1637). Nejvýznamnějším prozaickým dílem jsou vzpomínky princezny Leonory Chris-tiny (1621-1698). Velkou osobností osvícenské doby je dramatik evr. významu Holberg, rodem Nor. Pre-romantismus reprezentuje lyrik a dramatik J. Ewald (1743-1781). Dánská romantika se vyvíjela v těsném spojení s něm., zejm. v díle Oehlenschlágerově, kdežto tvořte Grundtviga, B.S. Inge-manna (1789 — 1862) a pohádkáře Andersena je již čistě dánská. Romant. tendence přežívaly v Dánsku déle než jinde ve Skandinávii a teprve Brande-sovo vystoupení vedlo kolem 1870 ke zrodu moderní, kritické a real. Uter. v dílech H. Drachmanna (1846 až 1908), Jacobsena, Banga, Pontop-pidana aj. Nejvýzn. kritickým realistou 20.st. je Nexp; v jeho stopách šli Kirk, Mogens Klitgaard (1906 —1945),

Cavour

Cavour [kavur] Cantillo Benso hrabě di, 1810-1861, it. politik a státník; předák liberálních monarchistů, od 1851 min., 1852 min. předseda Piemontu. Po vítězství it. vojsk ve válce s Rakouskem 1859 (bitvy u Magenty a Solferina) získal Piemont od Rakouska většinu Lombardie. Na protest proti nesouhlasu it. veřejnosti s výsledkem války C. odstoupil, ale již od ledna 1860 byl znovu min. předsedou. Z jeho podnětu Viktor Emanuel prohlášen it. králem.

Cumberland

Cumberland [kambrlend], levostranný přítok Ohia, 1110 km dlouhý. Splavný 580 km. Čtyři přehrady. Cumberland [kambrlend] Richard, 1631 až 1718, angl. ideál, filozof; anglikánský biskup, příslušník cambridž-ské školy platoniků. Na Cumberlan-dovy etické názory navazují později angl. utilitaristé.

Chudenice

Chudenice, u Kdyně, okr. Domažlice

Bavlna

bavlna, přír. vlákno; jedna z nejdůl. text. surovin; získává se z bavlniku. Bavlněná vlákna se spřádají na přízi. V.t. tabulka Bavlna - sklizeň; Bavlněné tkaniny.

Wednesday, March 1, 2017

Z Bitterfeldu

z Bitterfeldu [-tr-] Jindřich, fasi 1405, teolog působící v Čechách. Přestože 1393 kritizoval prodávání odpustků, nepřipojil se k reformnímu viklefskému hnutí.

Boto$ani

Boto$ani [-šaů] 1. m. v sv. Rumunsku, středisko stejnojmenného judetu, 50 400 obyv. Prům. potr., bavlnářský, kožedělný; 2. judet v sv. Rumunsku mezi Siretem a Prutem, 4965 km2, 492 000 obyv., adm. středisko Boto-$ani. Intenzívni zeměd. (pšenice, kukuřice, slunečnice).

Bocage

Bocage [bukaži] Manuel Maria, 1765 až 1805, největší port. básník 18.st. Pronásledován a vězněn za protimo-narchický a protikat. ráz své poezie {Básně). Vynikl zejm. sonety.

Disraeli

Disraeli [dyzrejli] Benjamin, hrabě Beaconsfield, 1804—1881, brit. politik a spisovatel, vůdce konzervativní strany; 1852, 1858-59 a 1866-68 min. fin., 1874 — 80 předseda vlády; 1859 dosáhl zrušení východoindické společnosti a přímého připojení Indie k brit. říši; 1875 dal zakoupit pro Velkou Británii většinu akcií Suezského průplavu a tím připravil anexi Egypta (1882); 1878 získal smlouvou s Tureckem Kypr. Autor románů Hen-rietta Temple, Sybila, Endymion, ve kterých idealizoval aristokracii.

Blažek Vladimír

Blažek Vladimír, *1929, č. veř. činitel, od 1975 min. dopravy ČSSR. Ř.pr. (1979).

cévni svazky

cévni svazky, fascietúi fibrovasales — provazcovité pruhy vodivého pletiva rostlin, které rozvádějí vodu, minerální živiny a asimiláty. Skládají se z části dřevní (xylém, hadrom) a z části lýkové (floém, leptom). Záki. vodivými drahami v dřevní části jsou cévy, v lýkové části sítkovice. Podle vzájemné polohy xylému a floému se rozlišují 4 typy c. s. : kolaterální (bočné).

Abd al-Kádír

Abd al-Kádír[-dyr], 1808 — 1883, alžírský emír a vůdoe odboje proti fr. kolonialismu 1832—47; nemohl odolat přesile lépe vyzbrojených fr. vojsk; 1847 kapituloval.

Curtisovo kolo

Curtisovo kolo [kértys-], rovnotlaké o-běžné kolo turbíny. Pro zpracování velkého tepelného spádu se řadí více kol za sebou tak, že pára se značnou výstupní rychlostí z jednoho kola se využije znovu v dalších oběžných kolech.

Birger jarl

Birger jarl [birjer], z Bjálbó - 11266. švéd. magnát z rodu Folkungovcu od 1250 regent svého syna Valdemara (1250 — 75). Upevnil král. moc, získal Finsko, udělil privilegia hanze; zal. Stockholm.

Aalto

Aalto, výškový obytný dům, Brémy

Aalto

Aalto, výškový obytný dům, Brémy